Меню

02 989 90 90

Услуги
Извънгабаритни и опасни товари

Извънгабаритни товари

Превозът на извънгабаритни товари е специфична дейност, която в България е регламентирана чрез Наредба №11 за Движение на извънгабаритни товари, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В наредбата ясно се определят масата, размерите, натоварването на ос на ППС, които могат свободно да се движат по републиканските пътища, както и тези, които спадат към извънгабаритните ППС, използвани за превоз на обемни и тежки товари - част от предлаганите логистични решения от ДжетТранс България.

В ЕС съществуват правила за максималните тегла и размери, позволени при товарния автомобилен транспорт. Когато товарите превишават допустимите граници (т.нар. „извънгабаритни товари“), за техния превоз е необходимо специално разрешително от регионалните или националните власти. В различните страни действат различни правила и процедури за получаване на подобни разрешителни, отнасящи се до ескорта на тежки и извънгабаритни товари, разрешените времеви периоди, позволената скорост и т.н.

Опасни товари (ADR)

Превоза на товари по шосе включва риск от пътно-транспортни произшествия. Ако стоките са опасни, съществува допълнителен рискът от инциденти, което води до опасности, като например пожар, експлозия, химическо изгаряне или увреждане на околната среда.

Превоза на опасни товари е специфична дейност, която се извършва със специални превозни средства и шофьори, които са преминали обучение. В Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) са уточнени всички подробности относно тази дейност.

Терминът „опасни товари” означава вещества или продукти, които се превозват при специални предпазни мерки в зависимост от техния клас.